Polityka prywatności

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH CONTINENTAL OPONY POLSKA SP. Z O.O.

DEFINICJE

 1. Polityka: niniejszy dokument, Polityka przetwarzania danych osobowych Continental Opony Polska Sp. z o.o.
 2. Administrator, Continental: Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, przy ul. Żwirki i Wigury 16C.
 3. Dane osobowe: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 4. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Osoba, której dane dotyczą, podmiot danych, osoba: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora 
w związku z prowadzona przez niego działalnością.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO.

Administrator stosuje się do zasady zapewnienia transparentności (przejrzystości) przetwarzania danych osobowych. Osoby których dane dotyczą są informowane 
o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania. Klauzule informacyjne określające zasady przetwarzania danych osobowych stanowią załącznik do niniejszej Polityki.

Administrator respektuje zasadę minimalizacji danych osobowych. Dane zbierane są
w zakresie niezbędnym do danego celu przetwarzania, oraz przetwarzane tylko przez wymagany i uzasadniony okres retencji.

Administrator w każdym przypadku (w poszczególnych klauzulach informacyjnych) informuje osoby, których dane dotyczą o dobrowolności lub wymogu podania danych osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązujące w Continental procedury zapewniają odpowiedni poziom poufności oraz integralności przetwarzanych danych. Do danych osobowych maja dostęp tylko osoby zapoznane z przepisami i posiadające stosowne upoważnienia.

Administrator stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa, integralność i poufność przetwarzanych przez niego danych osobowych.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do zidentyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

ODBIORCY DANYCH

Administrator przekazuje dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom, takim jak dostawcy usług IT, księgowych, kancelarie prawne, agencje marketingowe (którzy świadczą usługi dla Continental Opony Polska).

Ponadto administrator podejmuje niezbędne kroki przy wyborze podmiotów przetwarzających i korzysta tylko z dostawców gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Osobom, których dane dotyczą, przysługują w uzasadnionych przypadkach następujące prawa:

 1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych,
 2. Prawo uzyskania kopii danych,
 3. Prawo do sprostowania,
 4. Prawo do usunięcia danych,
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
 6. Prawo do przenoszenia danych.
 7. Prawo do wycofania zgody.
 8. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw podmiotów danych może następować za pomocą następujących kanałów kontaktowych podanych poniżej.

Odpowiedź na zgłoszenia powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych:

 1. Drogą mailową na adres: rodo@conti.de
 2. Korespondencyjnie na adres: ul. Żwirki i Wigury 16C, 02-092 Warszawa
  (z dopiskiem „ochrona danych osobowych”).

KLAUZULE INFORMACYJNE

Informacje dotyczące okoliczności przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych kategorii osób stanowią załączniki do niniejszej Polityki.

Klauzula dla użytkowników stron internetowych

Informacja wymagana na mocy art. 13 RODO (podawana w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą)

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Continental Opony Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-092, przy ul. Żwirki i Wigury 16C.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem pod adresem: Rodo@conti.de.

CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA
Konfiguruj tabelę
Cel przetwarzania
1) korzystanie ze strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania
2) dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

ODBIORCY DANYCH
Administrator będzie przekazywać dane osobowe wyłącznie zaufanym odbiorcom takim jak dostawcy usług IT, księgowych, kancelarie prawne, agencje marketingowe (którzy świadczą usługi dla Continental Opony Polska).

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych,
żądania sprostowania swoich danych osobowych,
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie aby wejść i skorzystać z mojej strony internetowe. Bez podania swoich danych, nie możliwe nawiązanie połączenia i zapoznanie się z treścią stron www.